تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع

گردشگری علمی بانک مقالا ت رایگان توریسم ومیراث فرهنگی .جاذبه های گردشگری و تاریخ ایران وجهان و...

نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی (1) دانشگاه علمی کاربردی

نمونه سوالات درس اندیشه اسلامی (1) .

مدرس : سیدمحمدجعفرمیرجلیلی

1-  متعلقات ایمان رانام ببرید.

2-  تفاوت عالم غیب وشهادت راتوضیح دهید

3-  درجات ایمان راباتذکرمثال توضیح دهید

4-  براهین اثبات خدارانام ببریدویک موردراتوضیح دهید.

5-  برهان فطرت براثبات وجودخداراتوضیح دهید

6-  فطرت راتعریف کنیدوبنویسیدامورفطری به چندبخش دسته تقسیم می شوند.

7-  برای فطری بودن خداشناسی 2دلیل ذکرشده است نام برده یکی راتوضیح دهید

8-  فطری بودن خداشناسی وخداپرستی راتوضیح دهید.

9-  انواع علت راباذکرمثال نام ببرید.

10-علت ومعلول راتعریف کنید(ازنگاه فلاسفه وعلمای طبیعی )

11-برهان علی راتعریف کنید

12-اصل علیت راتعریف کنید

     13-معلولیت عالم رااثبات کنید

14-ثابت کنید(دور)وتسلسل علل باطل است

15-نظم راتعریف کنیدوسه عنصراساسی سازنده آنرابنویسید

16-ساختارمشترک برهان نظم درعالم رابنویسید

17-برهان نظم رامی توان به سه صورت مطرح کردنام برده یک موردراتوضیح دهید.

18-برهان هدفمندی راتوضیح دهید

19-برهان نظم ازمواردجزئی راتوضیح دهید.

20-رابطه ایمان وعمل راباهم مقایسه کنید

21-رابطه ایمان واختیارراتوضیح دهید.آیاایمان اختیاری است .

22-چرابایدخودشناسی کنیم .توضیح دهید.

23- خوشناسی مقدمه جهان شناسی است یعنی چه ؟توضیح دهید

24-درباب حقیقت انسان چنددیدگاه وجوددارد.توضیح دهید

25-ادراک عملی ونظری راتعریف کنید

26-علم حضوری وحصولی راتعریف کنید

27-درمورددوبعدادراکی وگرایشی روح توضیح دهید

28-بحران معرفتی راتوضیح دهیدوراه حل دین رادرپاسخ به این بحران بنویسید

29-بحران های فراروی انسان مدرن رانام ببریدویک موردراتوضیح دهید

30-راه حل دین رادرحل بحران روانی توضیح دهید

31-معنای لغوی واصطلاحی ایمان چیست .؟توضیح دهید

32-ایمان ومعرفت چه رابطه ای باهم دارندوکدامیک بردیگری مقدم است ؟ باذکرمثال توضیح دهید

33-رابطه ایمان وعقل راتوضیح دهید

34-رویکرداهل حدیث دربحث ازرابطه ایمان وعقل چیست ؟

35-رویکرتشیع رادررابطه بین ایمان وعقل توضیح دهید.

 

     سایرنمونه سوالات باپاسخ اجمالی

36-شردرجهان ناشی ازچیست وچه فایده ای برای انسان دارد؟

جواب : شردونوع است شراخلاقی (مثل دزدی وقتل )وشرطبیعی (مثل زلزله وسیل )شرناشی ازآزادی انسان ، جزئی نگری وجهل انسان به خداست وفوایدآن عبارت است از: 1- لازمه ذاتی عالم ماده است – 2- علت شکوفاشدن استعدادهااست – 3- عاملی برای بیداری ازغفلت است4-  – هدیه ای به بندگان خاص خداست – 5- آزمون الهی است .

37-نمونه های مشابه معاددرقران رانام ببرید

جواب : حضرت ابراهیم واحیای مردگان ( بقره 260) زنده شدن عزیر(بقره 259)اصحاب کهف (کهف 21)زنده شدن مردگان به دست عیسی (مائده 110)

38-تفاوت تناسخ ومسخ رابنویسید.

جواب : درتناسخ روح پس ازجدایی ازبدن به بدن دیگری تعلق می گیردولی درمسخ روح ازبدن جدانمی شودبلکه شکل وصورت بدن تغییرمی کندتاانسان تبهکارخودرابه صورت حیوان ببیندورنج ببرد. قران (مسخ )رابه عنوان عقوبت افرادگناهکارمطرح می کند.

39-درقران مرگ به چندنوع تقسیم شده است نام ببرید.

جواب : مرگ دشواروآسان 2- مرگ تن وقلب – 3- مرگ فردوجامعه 4- مرگ افتخارآمیز

40-گواهان روزرستاخیزرانام ببرید.

جواب : گواهان دونوعندالف : گواهان بیرون ازوجودانسان (خدا- پیامبران الهی – پیامبراسلام – فرشتگان – زمین – زمان – قران – نامه اعمال )ب : شاهدان درون وجودانسان ( اعضای بدن – پوست )

41-فوایدایمان را درزندگی بنویسید.

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۸ساعت 9:9  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   |