تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع

گردشگری علمی بانک مقالا ت رایگان توریسم ومیراث فرهنگی .جاذبه های گردشگری و تاریخ ایران وجهان و...

نمونه سوالات درس تاریخ بیزانس باجواب .میان ترم رشته تاریخ دانشگاه پیام نوریزد

امتحان میان ترم درس تاریخ بیزلنس                دانشگاه پیام نوریزد- گروه تاریخ                      نیم سال دوم سال تحصیلی 88-89

نام ونام خانوادگی ....................               شماره دانشجویی .....................             

 نام استاد: سیدمحمدجعفرمیرجلیلی                                 تاریخ امتحان :................

1 ) امپرا تو ری بیزانس به کدامیک از امپراتوری ها ی زیر اطلاق می شود ؟

الف ) امپرا توری روم شرقی           ب ) امپرا توری روم باستان            ج ) امپرا توری رو م غربی        د ) امپرا توری یونان

2 ) توسعه وپیشرفت بیزانس از چه قرنی شروع شد ؟

الف ) قرن چهارم           ب) قرن دوم          ج)  قرن ششم           د) قر ن  هشتم

3 ) خصوصیا ت و جلوه ها ی اختصا صی بیزانس چه موقع نمودار و ظاهر می شود ؟

الف ) پس از اینکه قسطنطنیه  تا سیس شد                   ب ) در قرن هشتم در دوره سلطنت لئو 

ج ) از زما ن ظهور قدرت ساسا نیان                           د ) گزینه  الف و ب

4 )  کارکرد اصلی امپرا توری روم شرقی  در سرا سر قرون وسطی  چیست  ؟

الف ) سدی دفاعی برای اروپا     ب )   ایستا دگی در برا بر هجوم اقوام مختلف            

ج ) تا سیس منطقه باستان                                       د ) گزینه الف وب

5 ) چه کسانی  راه تسلط سلجو قیان بر اروپای شرقی را بستند ؟

الف ) امپراتوران بیزانس             ب ) اعراب               ج ) مسلما نان                 د ) امپراتوران روم غربی

6 ) قرون وسطی چه موقع  اغاز شد  ؟

الف ) با شروع دو ره ای که ان را قرون تا ریک می نا مند  

ب ) زمانی که دولت بیزانس وارد کشمکشهای  طولانی ایران  و روم شد

 ج ) زمانی  که امپراتوری روم پایه های  تمدن  غرب را بنا نهاد

د ) زما نی که ادبیات کلا سیک  یونان قدیم از طرف فر هنگها ی  دیگر در محا صره  ونفوذ قرار گرفته بود 

7 ) دولت بیزانس در زمان چه سلسله ای تا سیس شد ؟

الف ) ساسانیان         ب ) سا ما نیان                     ج ) غزنویان            د ) ا شکا نیا ن

8) سطح  فرهنگ در بیزانس از کدام کشور بالاتر  بود ؟

الف ) اروپای غربی      ب ) امپراتوری روم           ج ) اروپای شرقی            د ) اسلاوها

9 ) علوم ومدارس در بیزانس  مانند غرب بیشتر در اختیار چه گروهی بود ؟

الف ) روحانیون          ب ) بازر گانان بیزانسی     ج ) ژر من ها      د ) محا فل در باری

10 ) کدام یک از مورخین زیر تا ریخ جنگها ی ژ وستینین را تدوین و کتابی در باره  وی تالیف کرد ؟

الف )پروکوب             ب ) اونا پیوس            ج ) زوسیموس              د ) مالا لاس جان

11 ) در چه قرونی ما وقفه هایی در ثبت تاریخ نگا ری  بیزانس مشاهده می کنیم ؟

الف ) قرون هفتم وهشتم            ب ) قرون نهم و دهم            ج ) قرون سوم و چهارم           د ) پنجم وششم

12 ) مورخا ن بیزانسی به کدام یک از تاریخ نویسان مانند الگو می نگریستند ؟

الف ) هرودوت  وتوسیدید          ب ) پلوتا رک                ج ) پولی بیوس                 د ) میکائل پسلوس

13 )  کدام یک از اعضا ی هیئت اعزامی بیزانس  به اردو گاه اتیلا  بهترین   منبع اطلاعات درباره پادشاه وحشتناک هون ها وپیروانش  است ؟

الف ) پریسکوس پانیون          ب ) بلیزاریو س            ج ) میکائل پسلو س        د ) جورج سفرانتز

14 ) مو ضوع کتاب رویداد نامه  میکائل پسلوس مدرس برجسته بیزانسی  چه بود ؟

الف ) اتفاقاتی که در دربار  بیزانس اتفاق افتاده             ب ) اخبار دهشتناک اقدامات ژ وستینین و بلیزا ریو س

ج ) حوادث فتح وستیز قسطنطنیه به دست نیروهای اروپایی         د ) پیدایش دولت ترک ها

15 ) با به سلطنت رسیدن چه کسی عصر طلایی امپرا توری روم به پایان رسید ؟

الف ) کامودیوس         ب ) ما رکوس اورلیوس                 ج) دیوکلیسین          د ) کنستا نتین

16 ) حکومت تتراشی  به چه معنی می باشد ؟

الف ) حکومت چهار نفری            ب)    واگذاری امپراتوری به دیگران            ج ) جلب مسیحیان     د: حکومت 2نفری

17 ) چه کسی نخستین استعفا از سلطنت را به جها نیان  عرضه دا شت و افتخا ری بزرگ کسب کرد ؟

الف ) دیوکلیسین           ب ) قسطنطین              ج ) ماکزیمین                د ) هر قول

18 ) دو واقعه مهم در زمان  سلطنت  کنستانتین  چه بود ؟

الف ) به رسمیت شناختن  ایین مسیح در ردیف  مذاهب رسمی               ب ) معاف خدمه کلیسا از پرداخت مالیات

ج ) تاسیس پایتخت جدید به اسم قسطنطنیه و بیزانس                            د ) مارد الف وج

19 ) موضوع فرمان میلان چه بود  ؟

 الف ) برتری دادن مسیحیت  بر بت پرستی         ب ) دعوت مردم  روم به ایین مسیحیت

ج ) منع بت پرستی                                       د ) اعلام تساوی دین مسیحیت و بت پرستی

20 ) کدام واقعه  دولت روم شرقی را به وجود  اورد ؟

الف ) تقسیم امپراتوری با مرگ کنستانتین                                 ب ) جنگ میا ن  جانشینان امپراتور  ار کا د یوس

ج ) تقسیم امپراتوری   میان  دو پسر بزرگ  تئو دوز  بزرگ           د ) حملات اقوام وحشی و سقوط  امپراتوری روم غربی

21 ) امپراتوری روم غربی در چه سالی(میلادی ) به طور قطعی  سقوط  کرد ؟

الف  ) 395         ب )     313        ج )  465          د ) 476

22 )  مسیحیت از چه قرنی  دین رسمی وملی  امپراتوری روم شد ؟

الف ) قر ن چهارم            ب ) قرن ششم       ج )  قر ن پنجم      د ) قرن هشتم

23 ) چرا با تقسیم امپراتو ری روم  به دو قسمت شرقی و غربی  اختلاف  میان  ان دو بخش  شدت یافت ؟

الف ) بروز اختلاف مذهبی  میان قسمت شرقی و غربی            ب ) تمرکز  فعالیت ها ی  انسانی  و فرهنگی در نیمه  شرقی

ج ) بی توجهی  امپراتو ران  به قسمت شرقی           د ) حملات اقوام وحشی  به قسمت شرقی

24 ) در سا ل   1054  چه اتفاق مهمی روی داد ؟

الف ) کلیسای مسیحی  به دو قسمت شرفی وغربی  تجزیه شد               ب ) جنگها ی صلیبی  اغاز شد

ج ) امپراتوری روم به دو قسمت شرقی وغربی  تقسیم شد                      د ) امپراتو ری مقدس روم  تاسیس شد

25 ) چه کشوری لقب کارگاه بزرگ اشیاه تجملی را به خود اختصاص داده است ؟

الف ) قسطنطنیه         ب ) اسکندریه        ج ) انطاکیه           د ) سوریه

ب26)بزرگترین افتخار کنستانتین کبیر چه بود ؟2

الف ) تغییر به موقع  امپراتوری                                              ب ) پذیرش  دین مسیح    

ج )متوقف ساختن بحران سیا سی امپراطوری                             د) واگذاری امپراطو ری به دیگران

27)نام دیگر کنستانتینوپو لیس چیست ؟

الف) قسطنطنیه                  ب) کنستا نتینوبل         ج) بیزانتیوم               د) بوزنطیا

28) بنیانگذار سلسله تراسی که بود؟

الف) لئون اول         ب)  زنو ن اول                             ج)  انا ستاز                  د) ارکا د یو س

29) بنای قسطنطنیه علامت کدام یک  از موارد ذیل بود؟

الف) غلبه فرهنگ ومذهب ارتد و کس بر کاتولیک                   غلبه فرهنگ شرقی بر تمد ن ژ رمنی

ج) غلبه تمدن لا تینی برتمدن یونانی                          د) غلبه تمدن یو نا نی برتمد ن لا تیئی

30) چه  عاملی سبب ار تبا ط محکمتری بین  روم وار منستان شد)

الف) نفوذ د یا نت عیسی در ارمنستان                     ب) نفوذ دین زردشت در روم

ج)اعلام استقلال قوه روحا نی  نسبت به قوه دنیوی در قرن جها رم      د) تصادم استیلا ها ی وحشیان

31) نام عیسی چگونه وارد اسلام شدهاست ؟

الف ) ازطریق یهو دیا ن           ب) از طریق مسیحیان      ج) ازطریق  یو نا نیا ن     د)ازطریق رومیان

32) دوا زده نفر شاگردان حضرت عیسی در عربی چه نامیده شده است ؟

ف ) حواریون              ب) بشارت دهندگا ن            ج) رسولا ن         د) نجات دهند گا ن

33) به چه علت به دوازده نفر شاگردان حضرت عیسی  حواریو ن به معنای سپید جامگان می گویند؟

اتف ) انان جامه سفیدبرتن داشتند             فرستا دگان ویژ ه برای تبلیغ دین عیسی بودند

ج) ازطبقات دولتمندان و علما بود ند            د)   اشخاص معمولی وساده بودند

)34) کتاب دینی  نصاری به چه نامی مو سوم است ؟

ا لف )کتاب مقدس         ب)  صحف انبیا                  ج) عهد  جدید             د)اعتقاد نامه اتانا زیوس

35) قدیمیترین مبدا  دینی مسیحیان که نصاراعبارت ا ن را هر صبح وشام تکرار می کنند  کدام است ؟

الف) اعتقاد نامه رسو لان           ب) اعتقاد نامه  نیقیه

 ج) اعتقاد نامه اتا نا زیو س          د) عهد  عتیق

36) مسیحیان  اعتقاد نامه نیقیه  را چه مو قع تلا وت می کنند  ؟

الف) در شورای اسا قفه                    ب) در اعیاد مقد سه                               ج) موقع انعقادعشاء ربانی                     د)  در هر صبح وعصر

37 )از چه زما نی دولت روم دین مسیح را بر خلا ف  قانون دا نست ؟

الف) از هنگامی که کلیسا ازکنیسه یهو د جدا شد               ب) از زمان نگارش اناجیل چهار گانه و اتحا د مسیحیان  

ج) با تشکیل اولین اسقف نشین  در واتیکا ن                    د ) موارد  ب وج

38) نخستین امپرا تور ی که رسما  دست به ازار و اذیت  وشکنجه  مسیحیان  زد  چه کسی بو د  ؟

الف ) دسیوس                             ب) والرین                                            ج) قسطنطین                                    د) دیو کلیسین

39) اولین اقدام قسطنطین بعد از  غلبه بر رقبا ورسیدن به مقام امپرا توری چه بود؟

الف ) مصادره اموال کلیسا ها وویران کردن نماز خانه ها               ب) صدور فرمان میلان در سال 313 میلادی

ج) رسمآ دست به ازار وشکنجه مسیحیان زد                             د)تمامی مجالس مسیحیان قدغن شد و اسقفا نی که  اطاعت نکر دند تهدید به قتل شدند

40) کلیسا چه وظیفه ای  را بر عهده  داشت ؟

الف ) حکم خداوند را اجرا کند               ب) ا نجیل را موعظه کند                          ج) به فقرا ویتیمان رسیدگی کند                            د) گزیته الف  و ب

41)ا ساس دین مسیح در کجا نهاده شد ؟

الف)کلیسا                  ب)صومعه                   ج)سازمان اسقفی                       د)کاتولیک

42)نخستین سنگ بنای کلیسای واتیکان روم راچه کسی بنا نهاد ؟

الف)پطرس                ب)دیاکر                  ج)کشیش                         د)اسقف

43)بزرگترین مرکز و مبلغ مذهب ارتدوکس کجا بود ؟

الف)بیزانس                                          ب)قسطنطنیه                            ج)اروپای شرقی                                    د)سرزمین روسیه

44)مسیحیت ارتدوکس از کجا هدایت می شد؟

الف)اورشلیم                                         ب)واتیکان روم                               ج)قسطنطنیه                                 د) نیقیه

45)مهمترین ویزگی مذهبی بیزانس جه بود ؟

الف)رشد سریع مسیحیت در قسمتهای شرقی امپراطوری روم در قرن چهارم ونیمه پنجم میلادی      ب)دفاع از مذهب وایمان  

  ج)پیوند واتحاد بین کلیسای مسیحی وحکومت غیر دینی                                                   د)به ارمغان اوردن صلح وارامش برای مسیحیان

46)کدام یک از امپراطوران بیزانس بود که مسیحیت را به دینی دولتی مبدل کرد؟

الف)کنستانتین                   ب)ارکادیوس                  ج)تئودوسیوس اول                 د)دیوکلسین

47)بنیان گذار واقعی مسیحیت در امپراطوری روم چه کسی بود ؟

الف)تئودوسیوس اول                 ب)نیکولاوس اول                   ج)سیریل                    د)ولاد یمیر اول

48)پیروزی نهایی ایین مسیح در اروپا چه بود؟

الف)قبولاندن تعالیم مسیحیت بر اقوام اسلاو                             ب)رواج تعالیم کلیسای لاتین     

                                                                       ج)تجزیه تشکیلات کلیسای روم                                    د)استفاده از زبان عامیانه در مراسم دعا و موعظه

49)بعد از سقوط امپراطوری روم شرقی کدام کلیسا مرجع قدرت در دنیای ارتدوکس  شد؟

الف)کلیسای روسیه              ب)کلیسای روم                    ج)کلیسای لاتین                   د)کلیسای قسطنطنیه

50)قرن ششم میلادی را قرن کدام امپراطور می توان نام گذاشت ؟

الف)کنستانتین دوم                     ب)هراکلیوس                    ج)کنستانتین چهارم                 د) ژوستینین

51)سیاست خارجی ژوستینین           چه بود ؟

الف)امپراطوری را با تمامیت و رفاه کامل دوباره برقرار سازد                          ب)مشرق را دوباره تسخیر کند

  ج)امپراطوری را به شکل وجلال سابق ان برگرداند                                     د)گزینه ب وج

52)بلیزاریوس سردارژوستینین    برای تصرف افریقا با کدام قوم ژرمن    مبارزه کرد ؟

الف)استروگت ها                  ب)ویزیگت ها                  ج)واندالها                         د)لمبارد ها

53)ژوستینین دوم باکدام پادشاه ساسانی وارد جنگ شد ؟

الف)خسرو پرویز                ب)قباد                  ج)انوشیروان                        د)شاپور اول

54)کدام یک از موارد زیر از مهمترین و سود مند ترین کارها ی سلطنت ژوستینبن میباشد ؟

الف)تمام امپراطوری را با استحکامات مستور کرد                          ب)در تمام ایالت ها صدها ساختمان را مرمت یا بنا کرد

ج)مبارزه با واندالها                                                             د)ازادی بردگان

55)بلوای نیکا  سال (532میلادی )به چه علتی روی داد ؟

الف)بحران سیاسی در پایتخت                                                           ب)مسائل اقتصادی وفرهنگی

ج)فتوحات ناقص در مغرب و دفاع پرمشقت در مشرق                              د)رشوه خواریهای دو تن از وزیران ووضع خراب ادارات

56)مهمترین اقدام ژوستینین  پس از سرکوب بلوای نیکا چه بود ؟

الف)ادامه جنگ با ژرمنها  در اروپا       ب)تدوین قوانین جدید رومی      ج)ممنوعیت برگزاری مسابقات ارابه رانی    د) آزادی بردگان

57) ژوستینین محاکم صلحیه را برای چه منظوری تا سیس کرد؟

الف)برای گسترش عدالت  اجتماعی در میان توده مردم                                      ب)برای دعاوی کوچک

ج)برای اصلاح قانون ارث                                                            د)برای اصلاح قوانین بردگان

58)نام دیگر کلیسای سنت صوفی که از ژوستینین باقی مانده است چیست ؟

الف)ایا صوفیه                 ب)کلیسای لاتین                              ج)کلیسای قسطنطنیه                       د)کلیسای کاتولیک

59)صوفیا نام الهه حکمت در یونان قدیم به زبان یونانی به چه معناست؟

الف)عقل ودانایی                ب)پرستش خداوند                                ج)کلیسای بزرگ                            د)موردالف وب

60)بقای امپراطوری بیزانس به چه چیز بستگی داشت ؟

الف)حفظ دقیق منابع اقتصادی                          ب)نگاهداری ارتش                        ج)مسئول تولیدات صنعتی           د)مورد الف وب

 61)کدام یک از موارد زیر از صنعتهای بنیادی  زندگی اقتصادی بیزانس می باشد ؟

الف)تولید ابریشم                     ب)تولید کالا ها ی ابریشمی          ج) ادویه هندخا وری           د)موارد الف وب

62)حیات فکری بیزانس عمیقا تحت تاثیر چه چیزی بود ؟

الف)سنت های تمدن کلاسیک               ب)قواره های کلاسیک                        ج)اثار تاریخی ومذهبی         د)ثروت امپراطوری بیزانس

63)کدام یک از امپرا طو ران بیزا نس به امپراطو ربی خواب لقب یافت ؟

الف)ژوستینین                ب)نیکولاوس اول                       ج)کنستانتین                  د)تئودو سیوس اول

64)مهمترین عارضه خطر ناک برای امپراطو ری روم شرقی چه بود ؟

الف) ظهور اسلام           ب)کشته شدن یکی از فرستادگان پیامبر اسلام  ازخاک روم شرقی       ج )  حمله قشون اسلام به فلسطین    د )  حرکت نظا می ا سا مه بن زید 

65 ) مسلمانان  با شکست بیزانسی ها  در کدام جنگ فلسطین را تصرف کردند ؟

الف)اجنادین                  ب)واقوصه                            ج)طبریه                        د)یرموک

66)زما نی که قدس رسما به تسلط مسلمانان درامد  از ایلیا به چه نامی  تغییر یافت ؟

الف)بیت المقدس                           ب)فلسطین                         ج)حلب                    د)اسکندریه

67)کدام عبارت در مورد جنگ واقوصه صحیح است ؟

الف)در دوران خلافت عمر روی داد ودر این جنگ تئودور کشته شد وسر نوشت سو ریه معین گردید

ب)سیزده ماه از خلافت عمر گذشته بود که به دنبال این جنگ دمشق فتح شد

ج)مسلمانان در دوره خلافت ابوبکر بر بهترین لشکریان بیزانس غالب امدند وبا پیرو زی کامل فلسطین را فتح کردند

د)در پی همین جنگ بود که مصر به تصرف مسلمین در امد

68)فتح کدام سرزمین برای مسلمانان از نظر نظامی تبلیغاتی ودینی اهمیت فراوانی داشت ؟

الف)سوریه             ب)مصر                       ج)ایران                    د)فلسطین

69)بنیان گزار بنی امیه چه کسی بود ؟

الف) معاویه                     ب)عمر                     ج)ابوبکر                               د)عثمان

70)دو هدف معا ویه در روم شرقی کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

الف)ایجاد نظام پایداری برای همایت از مناطق مرزی وسواحل اسلامی در مقابل تهاجم رومیها

ب) غلبه بر قسطنطنیه پایتخت امپراطوری روم شرقی        ج)ایجاد مراکز دفاعی در مناطق مرزی روم           د)موارد الف وب

71 ) در دوره حکومت چه کسی جنگ با رومیان  از سر گرفته شد ؟

الف ) هارون الرشید              ب ) خلیفه مهدی            ج ) خلیفه منصور            د ) ما مون   

72 ) اعتلای قدرت و تسلط  دولت عباسی  در دوره خلافت  کدام یک از خلفای عباسی بود  ؟

الف ) ها رون الرشید          ب ) خلیفه مهدی          ج) خلیفه منصور             د)ما مون

73)دولت ایران در زمان چه کسی به اوج خود رسید ؟

الف)خسروانو شیروان                       ب)خسرو پرویز                       ج)اردوان                                  د)شاپور اول

74)هراکلیوس مناطق نظامی موسوم  به تم را در کدام منطقه ایجاد کرد ؟

الف)حوزه رود دانوب                    ب)سوریه                        ج)اسیای صغیر                      د)ایتالیا

75)در زمان کدام امپراتور روم شرقی اوارها به قسطنطنیه هجوم می اوردند ؟

الف)هراکلیوس                    ب)ژوستینین روم                     ج)کنستانتین                            د)لئون سوم

76)کدام یک از امپراتو ران روم شرقی به بینی بریده معرو ف بوده اند ؟

الف ) کنستان دوم                 ب ) ژوستینین  دوم           ج ) استاز  دوم             د ) کنستانتین چهارم  

77 ) کدام امپراتور بیزانس برای خاتمه دادن به اختلافات شدید مذهبی شورای دینی قسطنطنیه را در سال 681 تشکیل داد؟

الف)تئودوز سوم              ب)ژوستینین دوم                                ج)استاز دوم                       د)کنستانتین چهارم

78)نهضت ایکونوکلاسم چگونه واکنشی بود ؟

الف)واکنشی بود در مقابل یکتا پرستی                                            ب)واکنشی بود  بر ضد پرستش وعبادت  تصاویر مقدس

ج)واکنشی بود در مقابل مذهب کاتولیک                                     د)نهضتی بود برای افزایش  نفوذ کلیسا و پرستش حضرت مریم

79)شورش ارتا واسد با چه هدفی اغاز شد ؟

الف)ازدواج ان با دختر تئودوز سوم                   ب)شرکت در امپراتوری                     ج)تصرف ارمنستان               

د)بدست اوردن امپراتوری روم شرقی

80)چه مو قع دوره اول ضد شمائل پرستی به پایان رسید ؟          الف)با مرگ کنستانتین پنجم

ب)با شریک کردن کنستانتین ششم در سلطنت                         ج)بعد از شکست ارتا واسد توسط کنستانتین پنجم             د)گزینه الف وب

81)کدام یک از افراد زیر بخاطر حمایت از شمائل پرستی جزو مقدسان کلیسا قرار گرفت ؟

الف)ملکه تئودورا                 ب)ملکه ایران              ج)کنستانتین ششم                         د)لئون چهارم

82)سلسله ایسوری با مرگ چه کسی منقرض شد ؟      

الف)کنستانتین ششم                      ب)نیسفور اول                         ج)لئو پنجم                       د)میخایئل دوم

83)چه چیزی سبب شد که تشنجات و هرج ومرج داخلی در دوره میخائیل اول افزایش یافته ونا توانی در تمام شئو نات  مملکتی مشهور گردد ؟

الف)وجود اکثریت بت شکنان                   ب)نا رضا یتی انها (بت  شکنان)از سیاست مذهبی                 ج ) به این علت که میخائیل اول

سعی داشت سیاست  نیسفور اول را دنبال  کند                  د ) موارد الف و ب 

84 ) کلیسای  بیزانس چگونه  اداره می شد  ؟

الف)تابع امپراتور بیزانس بود                ب)مستقل بود              ج)تابع کلیسای واتیکان روم بود              د)تابع اسقف اور شلیم بود

85)در زمان کدام امپراتور بیزانس کرم ابریشم قاچاقی از چین به بیزانس وارد شد ؟

الف )کنستانتین کبیر       ب)ژوستی نین                   ج)تئودوز اول                     د)بازیل اول

86)معنی لغوی حواریون چیست ؟            الف)تدهین شده              ب)نجات دهنده              ج) اصحاب              د)سپید جامگان

87)سازمان جدید نظامی تم علاوه بر اجرای وظایف سنگین سربازی چه وظیفه دیگری بر عهده داشت ؟

الف)وظیفه مهم اقتصادی واجتماعی   ب)تقویت خاک امپراطوری    ج)ازادی عمل وقدرت مالکان کشاورزی    د)اداره امور ایالات واداره کشور

88)لئون سوم چرا به تنظیم ونشر مجموعه ای اقدام کرد که به قانون رودس معروف شد ؟

الف)برای رونق دادن به مبادلات تجارتی از راه دریا                           ب)برای تاخت وتاز  ودستبرد دزدان دریای

ج)برای ریشه کن ساختن قضات مراکز فساد وارتشا                            د)عملی ساختن شرایط مربوط به ازدواج

89)معنی تحت اللفظی ایکونوکلاسم جه بود ؟

الف)شکستن وخرد کردن تصاویر وتمثیل ها     ب)تمثا لها          ج)شمایلهای مریم مقدس                د)انهدام تصاویر مذهبی و نماز بردن بر انها

90)ارتاواسد که بود ؟          

 الف)استراتژارمنستان واز سرداران صمیمی لئون سوم                  ب)داماد لئون سوم       ج)فرزند کنستانتین پنجم                       د)موارد الف وب

91)کدام یک از اقوام زیر از نژاد ژرمن نبود ؟

الف)استروگت ها                  ب)لمباردها                     ج)هونها                     د)فرانک ها

92) کدامیک از اقوام زیر  در سال 476 میلادی  باعث سقوط  روم غربی گرد یدند  ؟

الف ) ژرمن ها             ب ) اقوام بربر                ج ) مردمان  وحشی ساکن در ارو پا                د ) الف وب

93 ) کدام یک از موارد زیر جزو علل انحطاط  حکومت روم غربی  می باشد ؟

الف ) کاهش جمعیت              ب ) زوال طبقه متوسط         ج ) انحطاط  داخلی وتهاجم خارجی            د ) گزینه الف و ب

94 )  پایگاه تمدن کهن یونانی و روم و پناهگاه استوار سرزمین های  ان سوی بو سفر  کحا بود ؟

الف ) قسطنطنیه             ب ) بیزانس           ج )  یونان               د )  روم    

95 ) اولین کس از ملوک روم  که از روم  به بو زنطیا  انتقال  یافت چه کسی بود ؟

الف )  قسطنطین                 ب ) لئون اول             ج ) زنون           د ) ژوستینین

96 ) فیلیپیکوس توسط   کدام یک از در باریان  از سلطنت بر کنار شد  ؟

الف )  ارتیموس              ب )  ژ وستینین دوم              ج ) تیبر سوم             د ) تئو دوز سوم

97 ) کانون جنگهای ایران  و روم کجا بود  ؟

الف ) ارمنستان                ب ) روم                 ج ) نصیبین              د ) حران   

98 ) دو کلیسای رقیب در بریتا نیای کبیر  به وجود امدند  ان دو کدامند  ؟

الف ) کلیسای سلتی و خود مختار                ب ) کلیسای انگلو ساکسون وتابع پاپ         ج ) گزینه الف وب             د ) کلیسا به زبان لاتین

99 ) چه چیز باعث شد  تا همه مسیحیان کلیسای روم را به رسمیت  نشناسند ؟

الف ) اختلافات فرقه ای در مسیحیت          ب ) به علت تشکیلات  سیاسی          ج ) به علت سلتی و خود مختار بودن          د ) موارد الف و ج

100 ) از امپراتو ران ضعیف  روم شرقی که در زمان او جنگ میان ایران و رو م  در گرفت ؟

الف ) فوکاس               ب ) ژوستین دوم          ج ) مو ریس     

موفق باشید

میرجلیلی

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      جواب سوالات بیزانس

     1 )   گزینه الف      صفحه نه ( م )

     2 ) گزینه الف         صفحه نه ( م )           

    3 ) گزینه الف           صفحه نه ( م )

     4 ) گزینه الف            صفحه ده ( م )

    5 )   گزینه الف          صفحه ده ( م )

    6 ) گزینه الف            صفحه ده  ( م )

    7 ) گزینه الف            صفحه یازده ( م )

    8 ) گزینه الف            صفحه یازده ( م )

   9 ) گزینه الف           صفحه یازده     ( م )

  10 )  گزینه الف            صفحه دوازده

11 )  گزینه الف             صفحه سیزده

12 ) گزینه الف             صفحه سیزده

13 ) گزینه ا لف         صفحه   چهارده

14 ) گزینه الف             صفحه چهارده

15 ) گزینه الف           صفحه      یک

16 )  گزینه الف             صفحه چهار

17 ) گزینه الف                 صفحه چهار

18 )  گزینه د                    صفحه پنج

19 ) گزینه د                  صفحه پنج

20 )  گزینه ج                 صفحه سی و دو

21 )    گزینه د                 صفحه یازده

22 ) گزینه ب                     صفحه شانزده

23 ) گزینه ب                صفحه هفده 

24 ) گزینه الف            صفحه شانزده                                           48 ) گزینه  الف           صفحه   پنحاه وچهار

                                                                                          49 ) گزینه الف           صفحه   پنجاه وپنج

                                                                                             50 )  گزینه د           صفحه  پنجاه وهفت                              

25) گزینه  الف              صفحه هفده                                              51 )   گزینه د          صفحه پنجاه ونه

 26 ) گزینه الف           صفحه نوزده                                               52 ) گزینه ج           صفحه شصت

27 ) گزینه الف            صفحه بیست ویک                                       53 )  گزینه ج           صفحه شصت وسه

28 ) گزینه الف           صفحه سی وسه                                             54 ) گزینه الف        صفحه هفتاد

29 ) گزینه د              صفحه بیست وشش                                         55 ) گزینه د          صفحه  هفتاد

30 ) گزینه الف           صفحه سی وهشت                                        56 ) گزینه ب            صفحه هفتاد ودو

31 ) گزینه الف           صفحه چهل وسه                                          57 ) گزینه ب            صفحه هفتاد وسه

32 ) گزینه الف           صفحه چهل وچهار                                         58) گزینه الف         صفحه هفتاد وچهار

33 ) گزینه الف           صفحه چهل وچهار                                         59 ) گزینه الف       صفحه هفتاد وپنج

34 ) گزینه ا لف          صفحه چهل وچهار                                          60 ) گزینه د         صفحه هفتاد وشش

35 ) گزینه الف           صفحه چهل وچهار                                         61 ) گزینه د           صفحه هفتاد وهفت

36 ) گزینه ب            صفحه چهل وچهار                                           62 ) گزینه الف       صفحه هفتاد ونه

37 ) گزینه الف           صفحه چهل وپنج                                           63 ) گزینه الف        صفحه هشتاد

38 ) گزینه الف         صفحه  چهل وپنج                                              64 ) گزینه الف        صفحه هشتادوهشت

39 ) گزینه   ب           صفحه چهل وشش                                            65 )   گزینه ب         صفحه نود

40 ) گزینه د           صفحه پنجا ه                                                       66 )   گزینه الف          صفحه نود ودو

41 ) گزینه الف         صفحه پنجاه ویک                                                 67 ) گزینه ج           صفحه نود

42 ) گزینه الف          صفحه پنجاه ویک                                                 68 ) گزینه د           صفحه نود ودو

43 ) گزینه الف         صفحه پنجاه ودو                                                    69 )  گزینه الف         صفحه نود وچهار

44 ) گزینه ج           صفحه پنجاه وسه                                                     70 ) گزینه د         صفحه نود وچهار

45 ) گزینه الف         صفحه پنجاه وسه                                                     71 ) گزینه الف     صفحه صد ودو

46 ) گزینه ج           صفحه  پنجاه وسه                                             72 )   گزینه  الف           صفحه صد وسه

47 ) گزینه الف        صفحه  پنجاه وسه                                               73 ) گزینه الف             صفحه صد وهشت

 

 74  گزینه ج           صفحه صدو ده                                               75 )  گزینه الف             صفحه صدوهشت

76 ) گزینه ب           صفحه صدو دوازده                                          77 ) گزینه د                صفحه صد وچهارده

78 ) گزینه ا لف        صفحه صدوبیست                                             79 ) گزینه الف            صدوبیست وشش

80 ) گزینه الف        صفحه صدو بیست وهشت                                     81 ) گزینه ب            صفحه صدو بیست وهشت

82 ) گزینه الف         صفحه صدو سی                                              83 )  گزینه د             صفحه  صدوسی چهار

84 ) گزینه الف         صفحه پنجاه وپنج                                              85 ) گزینه ب            صفحه هفتاد و هفت

86 ) گزینه د           صفحه چهل وچهار                                             87 ) گزینه الف          صفحه صد ویازده

88 ) گزینه الف         صفحه صد ونوزده                                          89 )  گزینه الف             صفحه صد وبیست

90 ) گزینه الف         صفحه صد وبیست وشش                                      91 ) گزینه ج           صفحه پانزده

92 ) گزینه د           صفحه پانزده                                                     93 ) گزینه د             صفحه یازده

94 ) گزینه الف        صفحه  هجده                                                     95 ) گزینه الف          صفحه بیست ونه

96 ) گزینه الف          صفحه صد وپانزده                                              97 ) گزینه الف         صفحه سی وهشت

98 ) گزینه ج        صفحه چهل وهفت                                                   99 ) گزینه الف         صفحه پنجاه

100 ) گزینه  الف     صفحه هشتا د و هفت

 

 

 

 

 

 

                                                

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:26  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   |